Telefon: +45 26 20 79 70
E-mail: SQ@TVMskills.dk
Telefon: +45 26 20 79 70   Email: info@tvmskills.dk

Assessment


Assessment er, overordnet set, det formelle udtryk for en proces, der foregår i forbindelse med etablering af alle ansættelsesforhold og periodiske statussamtaler, eller på ad hoc basis i forbindelse med organisatoriske overvejelser osv. Det dækker over en bedømmelse af en eller flere personer i forhold til hinanden, til et bestemt job, rolle osv. og omfatter almindeligvis både faglige og personlige elementer. 

I de fleste af disse situationer anvendes udtrykket ikke eksplicit. Men i de fleste situationer er assessment-processen heller ikke udpræget formel eller målrettet. 

TVM Assessment er ligeledes en bedømmelse af en eller flere personer i forhold til en plan, rolle eller et job, men her er formålet at udføre en grundig, veldokumenteret beskrivelse I forhold til aktuelle virksomhedsmæssige forhold. 

TVM Assessment afdækker: 

- Personlighed/adfærd 
- Faglighed 
- Holdninger og værdier

Hvorfor evaluere virksomhedens ledere og nøglepersoner?

TVM Assessment anvendes typisk ved indgangen til en periode, hvor det forventes at ledelsen som gruppe såvel som enkeltvis yder en stor indsats, eller hvor der er behov for at fokusere væsentligt anderledes end tidligere: 

  • I forbindelse med en sammenlægning af virksomheder eller afdelinger.
  • Når der skal ekspanderes særlig aggressivt.
  • I forbindelse med tilvejebringelse af nye stakeholders, f.eks. ved tilførsel af venturekapital.
  • Når der er usikkerhed om det ledelsesmæssige beredskab i nøgleafdelinger mv. 
  • Når der er behov for at etablere et neutralt, uafhængigt bedømmelsesgrundlag for væsentlige ledelsesmæssige beslutninger.
  • Når der er behov for et udgangspunkt for at iværksætte en væsentlig ledelsesmæssig styrkelse.

Der kan dog også være tale om løbende assessments med henblik på karriereplanlægning/succession management, hvor man ønsker en løbende bedømmelse af potentielle næste-generationsledere. 

TVM Assessment er endvidere en service, der kan anvendes med faste intervaller i f.eks. en direktion, hvor man vil føre løbende tilsyn med ledelseskapaciteten. 

For en bestyrelse, en venturevirksomhed, en investor mv. vil det altid være relevant at have et klart billede af virksomhedens ledelsesmæssige kapacitet, både i forhold til den aktuelle situation og i forhold til visioner og planer for fremtiden. 

Af politiske, praktiske og ofte irrationelle årsager er det imidlertid ofte vanskeligt for bestyrelser og ledelser at tilvejebringe den ønskede information om personer, der allerede er i ledelsen eller bestyrelsen. Som Patrick Dunne fra 3i skriver i sin bog om bestyrelsesadfærd: "Det er mange gange vanskeligere at blive ansat direkte fra uddannelsesinstitutioner end at blive udnævnt til bestyrelsesmedlem, uagtet at der er en verden til forskel på ansvaret I de to roller, der besættes." 

Konsekvensen er, at mange lederpositioner og lederteams sammensættes udelukkende på baggrund af empati og uunderbyggede informationer. En neutral bedømmelse foretaget af en professionel ekstern konsulent vil i stedet give et solidt operationelt beslutningsgrundlag. 

TVM Assessment: 

TVM Assessment er en faglig og personlig kortlægning af ledelsesmæssige ressourcer med henblik på at analysere det ledelsesmæssige udgangspunkt i relation til den aktuelle situation og i forhold til et eller flere strategiske udviklingsscenarier. 

Ved at foretage en professionel evaluering med objektiv afrapportering opnås desuden mulighed for at kombinere ledelsesressourcer på tværs af virksomheder, divisioner, afdelinger mv. 

Vurderingen foretages individuelt og/eller på gruppeplan, og giver mulighed for at bedømme, hvor godt en given ledelse er klædt på i relation til definerede scenarier, herunder hvilke ressourcer, der bør udvikles eller afvikles for at nå de definerede mål. 

Evalueringen af organisationens potentiale baseres på de ansattes:

- Adfærd og personlighed 
- Faglige styrke 
- Holdninger og værdier 

Evalueringer sker I forhold till organisationens: 
- Situation og mål på kort sigt 
- Strategiske handlemuligheder 
- Visioner og mål 

Procesforløbet

Udgangspunktet for TVM Assessment er beskrivelsen af virksomhedens strategiske udgangspunkt og de strategiske valg eller visioner, virksomheden står overfor. 

Hertil funktionsbeskrivelser for ledelsen aktuelt og i de enkelte scenarier. 

Processen følger herefter følgende trin. 

Indledende konsulentinterview med grundig afdækning af den enkeltes faglige baggrund og kompetence på grundlag af dennes CV. 

Herefter gennemføres et testprogram, bestående af flere tests, der afdækker: 

- Behov og adfærdsmønstre 
- Grundlæggende karaktertræk 
- Intellektuel kapacitet 

Testprogrammet afsluttes med et dybtgående interview. 

Der udarbejdes en testrapport, der beskriver personens faglige og personlige kvalifikationer, fremtidspotentialer, holdninger og værdier samt en vurdering af personens match i organisationen. 

Programmet kan fortsættes i en team-assessment, hvor ledelsesgruppens samarbejdspotentiale vurderes. 

Fortrolighed og etik 

TVM Executive Skills opererer i alle sammenhænge på det højest mulige etiske niveau. Alle fortrolige informationer opbevares og håndteres under streng hensyntagen til de evaluerede personers fremtid i virksomheden. 

Kontakt TVM for yderligere information eller for at iværksætte en dialog.