Telefon: +45 26 20 79 70
E-mail: SQ@TVMskills.dk
Telefon: +45 26 20 79 70   Email: info@tvmskills.dk

Executive Search

Vort udgangspunkt er, at det er den menneskelige faktor - den ledelsesmæssige kapital - der skaber værditilvæksten i alle virksomheder og organisationer.
 
Tilførelse af ny ledelsesmæssig kapital – nye ledere - skal være afstemt med:
  • Virksomhedens situation
  • Visionen for de næste tre til fem år
  • Organisationens kultur og værdisæt
TVM Executive Search er en ydelse, der tilpasser sig disse forudsætninger ved at være baseret på indsigt, grundighed, erfaring og anerkendte værktøjer. Derfor tilbyder vi altid interviews/assessments af nøglepersoner inden opstart og som en del af vores ydelse.
Vor opgave er først afsluttet, når den nye medarbejder er begyndt at vise sit værd.
 
Kravprofiler – jobprofiler 
 
Executive search indledes med en kortlægning af:
  • Virksomhedens situation, vision og planer
  • Jobprofilen, herunder de faglige krav og den organisatoriske placering
  • Den ønskede personprofil
Disse udarbejdes typisk af kunden eller i nært samarbejde med kunden, og sammenfattes i en samlet kravprofil for det pågældende job.
 
Personprofilen tager udgangspunkt i faglighed, personlighed og holdninger og værdier. Eventuelle særlige vilkår eller hensyn identificeres samtidig, og der udarbejdes en tidsplan for projektet. Kravprofilen godkendes af kunden og kan helt eller delvis anvendes til orientering for relevante kandidater.
 
Research 
TVM’s research aktiviteter tager udgangspunkt I en markedsanalyse, der kortlægger potentielle kilder til egnede kandidater til den pågældende profil.
 
Kortlægning af kandidatprofiler
Kandidatprofilerne tager udgangspunkt i kandidaternes professionelle baggrund og deres personlighed og sigter på at afklare i hvilket omfang, kandidaterne vil kunne bestride det aktuelle job.
 
Erhvervsmæssig baggrund
Gennem grundige personlige interviews kortlægges kandidaternes professionelle baggrund, deres opgaver og ansvar, mål og målopfyldelse mv.
 
Vurdering af personlighed
Ved anvendelse af psykologiske tests og færdighedstests kombineret med grundige interviews opnås en klarhed over kandidatens personlighed, herunder parametre for værdier, holdninger mv.
 
Præsentation 
Når et tilstrækkeligt antal egnede kandidater er identificeret, gennemføres et første møde mellem kunde og kandidater. Et tilstrækkeligt antal forstås typisk som 2-4 kandidater, men særlige omstændigheder ved projektet kan medføre afvigelser herfra.
Forud for præsentationen har kunden modtaget en skriftlig rapport om hver kandidat, bestående af kandidatens CV, referater fra den personlige vurdering samt begrundelse for kandidatens egnethed.
 
Præsentationens formål er at give parterne mulighed for at se hinanden an, og ikke mindst for gensidigt at gennemføre en dybere præsentation af sig selv og undersøgelse af modparten.
 
I forbindelse med præsentationen vil kunden oftest vælge at fortsætte processen med den foretrukne kandidat eller eventuelt med to kandidater.
 
Referencer
Efter præsentationen tager TVM kontakt til personer, kandidaten har opgivet som referencer. Referencer har til formål at undersøge kandidatens forhold i generelle termer, samt at undersøge eventuelle potentielt svage områder, man er blevet opmærksom på under præsentationen.
 
Verifikation
Verifikation er en særlig grundig form for person-research, hvor TVM med kandidatens samtykke kortlægger kandidatens faglige baggrund, herunder hans præcise professionelle løbebane, mål og resultater mv.
Verifikation er ofte ganske ressourcekrævende og gennemføres derfor udelukkende efter særlig aftale.
 
Forhandling og ansættelse
Sideløbende med referencetagning og eventuel verifikation kan forhandlingerne mellem de to parter tage deres begyndelse. TVM kan deltage i disse efter aftale.
 
Opstart i den nye organisation
At bringe en ny person ind i et team eller en organisation er ofte krævende for alle implicerede og vil under alle omstændigheder medføre et tab af produktivitet, indtil den nødvendige integration har fundet sted.
TVM interviewer begge parter to gange inden for de første seks måneder for at vurdere, om forventninger på begge sider er mødt, og om der er behov for yderligere tiltag.
Eventuelt tilbyder TVM en 1½ dags opstart-proces for den nyansatte og de umiddelbart nærmeste i organisationen.